ទំនួលខុសត្រូវ៖
 • ជួយក្រុមច្នៃម៉ូតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគំនិតច្នៃម៉ូតទៅជាការសាងសង់ពិត
 • ការចេញ និងរៀបចំការងារ និងកាលវិភាគសម្រាប់ក្រុម
 • សម្របសម្រួល និងមានចំនេះដឹងទាក់ទងនឹងសេវ៉ាជាច្រើននៅក្នុងស្ថាបត្យកម្ម និងឧស្សាហកម្មដូចជា ស្ថាបត្យកម្ម, ការរចនាខាងក្នុង, គំនូរទេសភាព, គ្រោងអាគារ និង MEP
 • គ្រប់គ្រងក្រុមបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
 • គ្រប់គ្រងក្រុមបច្ចេកទេសនៅនឹងការដ្ឋាន
 • មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងល្អ
 • មានជំនាញក្នុងការមើលដោយល្អិតល្អន់ទៅលើគំនូរ និងការដ្ឋាន
 • សម្របសម្រួលរវាងភ្ញៀវ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉ៅការ
 • ដឹកនាំការជួបពិភាក្សាទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងនៅការដ្ឋានជាមួយនឹងក្រុមរបស់គេ អ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងភ្ញៀវ
 • មានជំនាញខាងរដ្ឋបាលល្អ
 • មានជំនាញក្នុងទំនាក់ទំនងទាំងជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស និងអ៊ីម៉ែល
 • មានចំនេះលើ software ដែលចាំបាច់ដូចជា ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងAutoCAD
 • អាចធ្វើដំណើរបាននៅពេលដែលត្រូវការ
គុណសម្បត្តិ៖
 • មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម ឬធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាបត្យករនៅការដ្ឋាន ពី៨ ទៅ ១០ឆ្នាំ
 • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងស្ថាបត្យកម្ម គឺជាចំនុចបន្ថែមដ៏ល្អ
 • ជាអ្នកជំនាញឯកទេសទៅលើពត៌មានពិស្តារនៃការធ្វើការស្ថាបត្យកម្ម និងការរចនាខាងក្នុង
 • មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើចំនុចពិស្តារនៃរូបគំនូរ និងការកសាង
 • មានការយល់ដឹងពីវត្ថុធាតុដើមសំណង់ និងសេវ៉ាវិស្វកម្មដូចជាគ្រោងអាគារ និង MEP
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អទាំងក្នុងការនិយាយ និងតាមអ៊ីម៉ែល
 • អាចដឹកនាំគម្រោងយ៉ាងតិច ២ ឬ៣ គម្រោងនៅក្នុងពេលតែមួយ
 • មានជំនាញឯកទេសនៅក្នុងរដ្ឋបាល
 • មានជំនាញប៉ិនប្រសប់ក្នុង software ដែលទាក់ទងដើម្បីបំពេញការងារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព
គុណសម្បត្តិដែលចង់បាន៖
 • មានសញ្ញាបត្រអាជីពខាងស្ថាបត្យកម្ម វិស្វកម្ម ការរចនាខាងក្នុង ឬក៏ខាងវិស័យដែលទាក់ទង
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោច ១០ឆ្នាំ
 • ចាំបាច់ត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រង
 • ធ្លាប់បានធ្វើគម្រោងដែលមានការបញ្ចប់នៃគម្រោងសាងសង់
 • ជាស្ថាបត្យករ វិស្វករ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលមាន អាជ្ញាប័ណ្ណឬសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវ ឬក៏មានបទពិសោធន៍ដែលមានតម្លៃស្មើនោះ
 • បទពិសោធន៍ធ្វើការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាចំនុចបន្ថែមដ៏ល្អ
 • មានសម្ថភាពក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសក្រុមគម្រោងសហការគ្នា
 • ខំប្រឹងដើម្បីទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះ និងមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងចំនុចពិស្តារ
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនងទាំងផ្នែកសរសេរ និងនិយាយខ្លាំង
ទំនួលខុសត្រូវ៖
 • ទទួលខុសត្រូវលើការសម្របសម្រួលទាំងមូល និង ការគ្រប់គ្រងគុណភាព និងការបញ្ជាក់គុណភាព [Quality Control & Quality Assurance (QA/QC)] នៃការច្នៃម៉ូត
 • និងការផ្តល់ឯកសារនៃគម្រោង
 • ទាក់ទង និងឆ្លើយឆ្លងគ្នានឹងក្រុមផ្សេងៗដើម្បីរកដំនោះស្រាយបច្ចេកទេសនៃគម្រោងច្នៃម៉ូតពិស្តារ
 • សម្របសម្រួលរវាង មេដឹកនាំក្រុមនីមួយៗ (discipline leads), អ្នកជំនាញឯកទេស និង អ្នកទីប្រឹក្សារងទាំងអស់
 • ចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងភ្ញៀវ និងការសាងសង់
 • ត្រួតពិនិត្យលើអ្នកគ្រប់គ្រងឯកសារ
 • ជួយគ្រប់គ្រងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងគម្រោង/ការិយាល័យ